Novela zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní a poplatkov

21.12.2009 09:46

Dňa 8. 12. 2009 bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 177, zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela bude účinná od 1. 1. 2010, jedno ustanovenie až od 1. 1. 2011.


Táto novela upravuje najmä:

  • základ dane pri kúpe podniku alebo jeho časti, nepeňažnom vklade a zlúčení, splynutí, rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev,
  • ustanovenia týkajúce sa použitia podielu zaplatenej dane na osobitné účely (pozri dole),
  • použitie rovnakého postupu pri zdaňovaní určených príjmov pre daňovníka s neobmedzenou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou. 

Právnická osoba je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, a to na presne vymedzené účely. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.

Uvedené ustanovenie bude účinné až od 1. 1. 2011, prvýkrát sa použije pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2010 a potom pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. decembra 2011. V ďalších rokoch sa už bude postupovať podľa iných ustanovení, pričom výška poukazovaného podielu dane sa bude postupne znižovať a výška darovaných finančných prostriedkov zvyšovať.

Medzi vymedzené účely, na ktoré môžu byť darované finančné prostriedky použité, je doplnený jeden nový účel, a to podpora a rozvoj telesnej kultúry.

Týmto zákonom je súčasne novelizovaný aj zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov. Okrem viacerých zmien, ktoré súvisia najmä so zmenami zákona o dani z príjmov, tu došlo k rozšíreniu registračnej a oznamovacej povinnostifyzických osôb aj na prípady, keď osoba prenajme iba časť bytu, nebytového priestoru, alebo inej nehnuteľnosti okrem pozemku.