Aktuality 41 / Grantová výzva Slovak telecom

21.04.2009 10:51

Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda vyhlasuje v rámci podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva súbežne siedme a ôsme grantové kolo. Siedme grantové kolo je zamerané na integráciu zdravotne znevýhodnených, ôsme sa zameriava na integráciu sociálne izolovaných ľudí do spoločnosti s využitím informačných a komunikačných technológií. Tie majú slúžiť ako  „most“ k vzájomnému porozumeniu a majú pomôcť vytvárať lepšie príležitosti pre ich dôstojný život.


V rámci siedmeho grantového kola budú podporené projekty zamerané na integráciu mladých ľudí s telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením do spoločnosti. Ôsme grantové kolo je určené na podporu zvyšovania kvality života sociálne izolovaných skupín a vyrovnanie šancí znevýhodnených ľudí a bežnej populácie prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií.
 
Celkovo je pre každé grantové kolo vyčlenená suma 50 000 € (1 506 300 Sk),  pričom na jeden projekt v oboch grantových kolách bude poskytnutá podpora maximálne do výšky 5 000 € (150 630 Sk). 
 
O granty môžu žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, organizácie, špeciálne školy
(na mimoškolské aktivity), organizácie poskytujúce sociálne služby (napr. domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, denné stacionáre, krízové centrá a pod.), iné subjekty pracujúce so skupinami ohrozených sociálnou izoláciou (napr. materské centrá).
 
Žiadosti prijíma Nadácia Intenda od 16. apríla do 28. mája 2009. Podrobnosti o siedmom a ôsmom grantovom kole nájdete a v nasledujúcich odkazoch:
 
 
 
 
Kontaktná osoba: konzultácie: UTOROK - ŠTVRTOK - 9,00 - 15,00 hod.
 
Mgr. Miroslav Palec
manažér programov
02/57 297 246