Aktuality 40 / Oznámenie pre žiadateľov z PRV 3.4.1. a 3.4.2

17.04.2009 07:32

Oznámenie pre žiadateľov o podporu v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb.

  • Od 9.4.2009 nie je povinné a potrebné pre žiadateľa (obec) dokladať v rámci povinných príloh z časti „Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb“ :  zmluvu o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác  a/alebo poskytnutí služieb uzatvorenú s dodávateľom,
  • Od 9.4.2009 sú žiadatelia (obce) povinní dokladať stavebné výkresy (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.), ktorých formát je väčší ako A3, okrem originálov nachádzajúcich sa v projektovej dokumentácii (povinná príloha) aj jednu fotokópiu naviac,
  • Tí žiadatelia (obce), ktorí podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Pôdohospodársku platobnú agentúru do 8.4.2009 (vrátane) budú na doloženie fotokópie stavebných výkresov (napr. nákres stavebnej investície, pôdorys, zakreslenie stavby na pozemku a pod.) vyzvaní. Ak predmetom výzvy bude len uvedená fotokópia, tak takéto doloženie nebude mať vplyv na bodovacie kritérium týkajúce sa kompletnosti,
  • Priebežné kontrahovanie (t.j. kontrahovanie už pred ukončením výzvy) bude realizované pri projektoch, ktoré v rámci hodnotenia dosiahnu viac ako 90 bodov (vrátane),
  • Projekty budú Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vyhodnocované priebežne ešte počas prijímania žiadostí t.j. pred 30.06.2009,
  • Ak si žiadateľ (obec) na podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v bode č. 4 vyznačil, že v rámci vyhlásenej výzvy zo skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb podáva jeden projekt, tak Pôdohospodárska platobná agentúra automaticky zo spracovania vyradí jeho ďalšiu (neskôr) podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok.